Dong, Guo-zhu
Xin jing. Ba da ren jue jing. Si shi er zhang jing. Fo yi jiao jing = Heart Sutra. Eight people sleep through. 四十二章经
Hellongjiang Renmin Chubansh, 1998
 Buku Teks
Guo, Wei-fan
Jiao yu gai ge de sheng si = reflections on educational reform / by Guo Wei-fan
Tian Xia Wen Hua, 1996
 Buku Teks
Dong, Guo-zhu
Fo jiao Shi san Jing Jin yi : Lengjia Jing = Lotus Sutra = 金剛經
Hellongjiang Renmin Chubanshe, 1998
 Buku Teks
Shengyan, 1930-2009
Xizang fo jiao shi = Teaching with the history of Buddhism in Tibet = 西藏佛敎史
Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1997
 Buku Teks
Xu, Zongmao
Wu shi de Tai Wan ren = The people of Taiwan as pragmatist = 務實的台灣人 / Xu Zongmao
Tian Wen Hua, 1995
 Buku Teks