Zhonghua renmin gong he guo wu shi nian wenxue ming zuo wen ku editor
Beijing Zuojia Chubanshe 1999
 Buku Teks
Zhonghua renmin gong he guo wu shi nian wenxue ming zuo wen ku editor
Beijing Zuojia Chubanshe 1999
 Buku Teks
Zhongguo renmin gong he guo wu shi nian wenxue ku editor
Beijing Zuojia Chubanshe 1999
 Buku Teks
Zhonghua renmin gong he guo we shi nian wenxue ming zuo wen ku editor
Beijing Zuojia Chubanshe 1999
 Buku Teks
Yi Yi/Huang BeiJia
Jiang Lao Bai Xing ZiJi De Gushi Tan Wing Shua Ai De Gu Shi Yiyi/Huang Bei Jia
Chang Sha Hunan Wanyi Chubansche 2001
 Buku Referensi