Fo jiao shi san jing jin yi =佛敎十三經今譯 = Thirteen Buddha objective for modern
translation Guozhu Dong; Heilongjiang Sheng fo jiao xie hui
Heilongjiang ren min chu ban she, 1998
 Buku Referensi
Fo jiao shi san jing jin yi = 佛敎十三經今譯 = Thirteen Buddha objective for modern
translation Guozhu Dong; Heilongjiang Sheng fo jiao xie hui
Heilongjiang ren min chu ban she, 1998
 Buku Teks
Lay, U Ko
Panduan tipitaka : kitab suci agama Budha = Guide to Tipitaka
Vihara Badhivamsa , 2000
 Buku Teks
Taixu, 1889-1947
Fo xue ru men / Taixu zhu ; Murong Zhen xuan bian
Fagu Wen Hua, 1997
 Buku Teks
Shengyan, 1930-2009
Xue fo zhi jin = Buddhist know Tianjin = 學佛知津
Dong chu chu ban she, min guo, 1995
 Buku Teks