Takenaka, Heizo
Riben "3.11" da di zhen de qi shi : fu he xing zai hai yu wei ji guan li = Lessons from the disaster = 日本"3.11"大地震的启示 : 复合型灾害与危机管理
Xin hua chu ban she, 2012
 Buku Teks
Huang, Aimei
Qu wei li shi = 趣味历史 = Fun History
Shanghai Guji Chubanshe, 2002
 Buku Teks
Ying xiang Zhongguo jing ji fa zhan de er shi wei qi ye ling xiu : Zhongguo ding jian qi ye jia de he xin jing ying li nian = 影响中国经济发展的二十位企业领袖 : 中国顶尖企业家的核心经营理念 = Affect China's economic development twenty business leaders: China's top entrepreneur's core business philosophy
editor Wei Xiao
Shenyang Chubanche, 2002
 Buku Referensi
Schuster, John P.
Guan li open-book : kai quan sh guan li de wei li = the power of open-book management: releasing the true potential of people's mind hearts & hands = 管理 open-book : 開卷式管理的威力
Tian Xia Wen Hua, 1996
 Buku Teks
Wang, Yutao
Li shi de xiao xiang : Zhongguo liu shi nian zhao tie hua ji cui
He ping tu shu you xian gong s, 2009
 Buku Teks