Xie, Yixian
Zhongguo Wai jiao shi (1949-1979)
Henan Renmin Chubanshe, 1988
 Buku Teks
Xie, Yixian, 1923-
Zhongguo wai jiao shi : Zhonghua Renmin Gongheguo shi qi, 1949-1979 = A diplomatic history of China : the period of the People's Republic of China, 1949-1979 = 中國外交史 : 中華人民共和國時期 / Xie Yixian
Henan Renmin Chubanshe, 1998
 Buku Teks
Zhang, Qingmin
Cina's diplomacy = zhongguo wai jiao
China Intercontinental, 2010
 Buku Teks
Mi, Shoujing, author
Zhongguo Yisilin jiao
Wai Wen chu ban she, 2004
 Buku Teks
Luo, Weihong, author
Zhongguo jidu jiao
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2004
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>