Xu, Hua, 1973-
Qing xin pu ti xing : chan zong gu shi = Qingxin Bodhi line : Zen story = 清心菩提行 : 禅宗故事/ ping xi Xu Hua
Heilongjiang ren min chu ban she, 2002
 Buku Teks
Master, Xingyun
Huanxi renjian : xingyun Riji Qing Hua Ben / Master Xingyun
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong , 1994
 Buku Teks
Jy Din Sakya
Empty cloud : the teachings of Xu Yun and a remembrance of the great Chinese Zen Master / by Jy Din Sakya, Chuan Yuan Shakya and Upasaka Richard Cheung
Buddhist Book, 1995
 Buku Teks
Suzuki, Daisetz Teitaro, 1870-1966, author
Zen Buddhism
Doubleday Anchor Books, 1956
 Buku Teks
Shengyan, 1930-2009, author
Xizang fo jiao shi = Teaching with the history of Buddhism in Tibet = 西藏佛敎史
Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1997
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>