Road to development : the journey of the Chinese economy = Zhongguo jing ji fa zhan de li cheng yu qian jing
edited by Jin Bei, Li Gang = Zhongguo jing ji fa zhan de li cheng yu qian jing / zhu bian Jin Bei, Li Gang
Jing ji guan li chu ban she, 2010
 Buku Teks
Li, Gouding
Gong zuo yu xin yang : tai wan jing ji she hui fa zhan di jian zheng = 工作與信仰 : 臺灣經濟社會發展的見證 = Work and Faith: economic and social development of Taiwan's testimony
Commonwealth, 1987
 Buku Teks
Zi, Lao, author
Lao Zi Dao De Jing Han Ying Dui Zhao Tian Jin Gu Ji Chu Ban She
Tian jin gu ji chu ban she, 2008
 eBooks
Ying xiang Zhongguo jing ji fa zhan de er shi wei qi ye ling xiu : Zhongguo ding jian qi ye jia de he xin jing ying li nian = 影响中国经济发展的二十位企业领袖 : 中国顶尖企业家的核心经营理念 = Affect China's economic development twenty business leaders: China's top entrepreneur's core business philosophy
editor Wei Xiao
Shenyang Chubanche, 2002
 Buku Referensi
Hao, Bocun, 1919-
Hao zong zhang ri ji zhong de Jingguo xian sheng wan nian / Hao Bocun zhu ; Wang Lixing cai bia
Tian Xia Wen Hua, 1995
 Buku Teks