Dong, Guo-zhu
Fo jiao Shi san : Jing Jinyi Fanwang Jing = Buddha Teaching with Thirteen Classics = 佛敎十三經
Hellongjiang Renmin Chubanshe, 1998
 Buku Teks
Dong, Guo-zhu
Fo jiao Shi san Jing Jin yi : Lengjia Jing = Lotus Sutra = 金剛經
Hellongjiang Renmin Chubanshe, 1998
 Buku Teks
Shengyan, 1930-2009
Zheng xin de fo jiao = Teaching with a positive letter of Buddha = 正信的佛敎
Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1997
 Buku Teks
Shengyan, 1930-2009
Fo jiao ru men = Buddha Teaching with entry = 佛敎入門
ong Chu Chu Ban She, 1996
 Buku Teks
Xizang jin xi = Tibet : past and present
[Zhong gong zhong yang tong zhan bu deng bian]
Wai wen chu ban she, 2008
 Buku Referensi