Soeharto, author
Butir-butir budaya Jawa Hanggayuh kasampurnaning hurip, berbudi bawaleksana, Ngudi sejatining becik Mencapai kesempurnaan hidup, berjiwa besar, mengusahakan kebaikan sejati / Soeharto
Kel. Cendana, 1987
 Buku Teks
Supriyanto Widodo, author
Peribahasa perumpamaan Jawa dalam cerpen-cerpen Jawa tahun 1988-1989
Universitas Indonesia, 1991
 UI - Skripsi (Membership)
Nilai-nilai luhur dalam budaya Jawa, Filosofi dan maknanya: sebuah interpretasi dari sumber serat piwulang
 Artikel Jurnal
Titi Mumfangati, author
Kajian nilai budaya dalam serat wulang panditha tekawardi / Titi Mumfangati
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2017
 Majalah, Jurnal, Buletin
M. A. Sudi Yatmana
Urip tentrem raharja : muatan lokal bidang budaya / M. A. Sudi Yatmana
Grasindo, 1992
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>