Agus Ahyari
Management produksi
BPFE, 1979
 Buku Teks
Agus Ahyari
Management produksi
BPFE, 1979
 Buku Teks
Sukanto Reksohadiprodjo
Management produksi
BPFE, 1984
 Buku Teks
Agus Ahyari
Management produksi
BPFE, 1979
 Buku Teks
Komaruddin
Analisa management produksi
Alumni , 1973
 Buku Teks