Salah Wahab, author
Pemasaran pariwisata
Pradnya Paramita, 1997
 Buku Teks
Oka A. Yoeti, author
Pemasaran pariwisata
Angkasa, 1996
 Buku Teks
Salah Wahab, author
Pemasaran pariwisata
Pradya Paramita, 1992
 Buku Teks
Salah Wahab, author
Pemasaran pariwisata
Pradnya Paramita, 1989
 Buku Teks
Oka A. Yoeti, author
Pemasaran pariwisata
Angkasa, 1996
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>