Dardiri Husni
Jong Islamieten Bond: a study of muslim youth movement in Indonesia during the dutch colonial, Era, 1924-1942
Institute of Islamic Studies McGill University, 1998
 Buku Teks
Sejarah setengah abad kesatuan pergerakan wanita Indonesia oleh Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)
Balai Pustaka, 1986
 Buku Teks
Carter, April
Peace Movements: international protest and world politics since 1945 / April Carter
Postwar World, 1945
 Buku Teks
Kumari Jayawardena
Feminism and nationalism in the third world / Kumari Jayawardena
Institue of social Studies, 1982
 Buku Teks
Ahmad Rofi` Usmani
Jejak-jejak Islam : kamus sejarah dan peradaban Islam dari masa ke masa
Bunyan, Ujungberung, Bandung : Mizan Media Utama, 2016
 Buku Referensi