Enschede, Ch. J.
Beginselen van strafrecht
Kluwer, 1969
 Buku Teks
Enschede, Ch. J., author
Beginselen van strafrecht
Kluwer, 1995
 Buku Teks
Noyon, T.J., author
Het Wetboek van Strafrecht
S. Gouda Quint, 1972
 Buku Teks
Beginselen : opstellen over strafrecht / A.J. Bins... (et al.)
Gouda Quint, 1981
 Buku Teks
Binsbergen, W.C. Van
Inleiding Strafrecht / W.C. van Binsbergen
W.E.J. Tjeenk Willink, 1972
 Buku Teks