Sarlito Wirawan Sarwono, author
Teori-teori psikologi sosial
Rajawali, 1991
 Buku Teks
Shaw, Marvin E., author
Teori-teori psikologi sosial = Theories of social psychology
Rajawali, 2011
 Buku Teks
Shaw, Marvin E., author
Teori-teori psikologi sosial = Theories of social psychology
RajaGrafindo Persada, 2005
 Buku Teks
Shaw, Marvin E., author
Teori-teori psikologi sosial = Theories of social psychology
RajaGrafindo Persada, 2006
 Buku Teks
Gerungan, W. A., author
Psikologi sosial
Eresco, 1991
 Buku Teks