Bernard, Chester I.
The functions of the executive
Harvard University Press , 1966
 Buku Teks
Albers, Henry
Principles of management : a modern approach
Wiley, 1974
 Buku Teks
Ying xiang Zhongguo jing ji fa zhan de er shi wei qi ye ling xiu : Zhongguo ding jian qi ye jia de he xin jing ying li nian = 影响中国经济发展的二十位企业领袖 : 中国顶尖企业家的核心经营理念 = Affect China's economic development twenty business leaders: China's top entrepreneur's core business philosophy
editor Wei Xiao
Shenyang Chubanche, 2002
 Buku Referensi
David, Mark
Guide to successful executive coaching: management development
[American Society for Training & Development Press, American Society for Training & Development Press], 2002
 eBooks
Christensen, C. Roland
Management succession in small and growing enterprises / C. Roland Christensen
Harvard University, 1953
 Buku Teks