Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, author
Falsafah hukum Islam
Bulan Bintang, 1975
 Buku Teks
Karna A. Kusnadi, author
Kedudukan falsafah di tinjau dari sudut hukum islam dan UU No.1/1974
Universitas Indonesia, 1990
 UI - Skripsi (Membership)
Palmawati Tahir, author
Hukum Islam
Sinar Grafika, 2018
 Buku Teks
Jazuni, author
Kompilasi Hukum Islam: Hukum Islam Berwawasan Indonesia
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998
 UI - Tesis (Membership)
Saidus Syahar, author
Asas-asas hukum Islam
Alumni, 1986
 Buku Teks
Fyzee, Asaf A. A., author
Pokok-pokok hukum Islam
Tintamas Indonesia, 1955
 Buku Teks