Martiman Prodjohamidjojo, author
Hukum perkawinan dalam tanya jawab
Pradya Paramita, 2007
Buku Teks
Benyamin Asri, author
Tanya jawab hukum perkawinan Islam
Tarsito, 1988
Buku Teks
A. Ridwan Halim, 1954-, author
Hukum adat dalam tanya jawab
Ghalia Indonesia, 1985
Buku Teks
A. Ridwan Halim, 1954-, author
Hukum agraria dalam tanya jawab
Ghalia Indonesia, 1988
Buku Teks
A. Ridwan Halim, 1954-, author
Hukum kondominium dalam tanya jawab
Ghalia Indonesia, 1988
Buku Teks
<<   1 2 3   >>