Nikmah A. Sunardjo
Hikayat Maharaja Garebag Jagat
Balai Pustaka, 1989
 Koleksi Publik
Nikmah A. Sunardjo
Hikayat Maharaja Garebag Jagat
Balai Pustaka, 1989
 Buku Teks
Nikmah Sunardjo
Hikayat Maharaja Garebag Jagat suntingan naskah disertai tinjauan tema dan amanat cerita serta fungsi panakawan di dalamnya
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1981
 UI - Skripsi (Membership)
Muhammad Fanani
Analisis struktur dan nilai budaya : hikayat Indra Dewa, hikayat Dewa Mandu, hikayat Maharaja Bikramasakti
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997
 Buku Teks
Dewaki Kramadibrata
Lakon Jaka Sukara suntingan naskah disertai tinjauan alur dan tema dan amanatnya
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1981
 UI - Skripsi (Membership)