Agus Ahyari
Management produksi
BPFE, 1979
 Buku Teks
Agus Ahyari
Management produksi
BPFE, 1979
 Buku Teks
Sukanto Reksohadiprodjo, author
Management produksi
BPFE, 1984
 Buku Teks
Agus Ahyari
Management produksi
BPFE, 1979
 Buku Teks
Komaruddin, author
Analisa management produksi
Alumni , 1973
 Buku Teks