Kemas Ali Hanafiah
Dasar-dasar ilmu tanah
RajaGrafindo Persada, 2005
 Buku Teks
Foth, Henry D.
Dasar-dasar ilmu tanah
Gadjah Mada University Press, 1988
 Buku Teks
Kemas Ali Hanafiah
Dasar-dasar ilmu tanah
RajaGrafindo Persada, 2012
 Buku Teks
Surjatna Rafii
Ilmu tanah
Angkasa, 1984
 Buku Teks
Buckman, Harry O.
Ilmu tanah
Bahratara Karya Aksara, 1982
 Buku Teks