Hodgson, Barbara B.
Saunders nursing drug handbook 2005
Elsevier , 2005
 Buku Referensi
Hodgson, Barbara B.
Saunders nursing drug handbook 2008
Saunders, 2008
 Buku Referensi
Hodgson, Barbara B.
Saunders nursing drug handbook 2012
Elsevier Saunder, 2012
 Buku Referensi
Hodgson, Barbara B.
Saunders nursing drug handbook 2008; Vol. 1
Saunders, 2008
 Buku Teks
Hodgson, Barbara B.
Saunders nursing drug handbook 2008 vol. 2
Saunders, 2008
 Buku Teks