Hak dan kewajiban nadzir menurut hukum Islam dan pelaksanaannya di Indonesia.
Universitas Indonesia, 2000
 UI - Skripsi (Membership)
Muhammad Sigit N.
Hak dan kedudukan janda sebagai ahli waris menurut hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata barat
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
 UI - Skripsi (Membership)
Dina Dwimayanti
Hak dan kedudukan anak dan istri di bidang kewarisan dalam hal poligami menurut hukum kewarisan islam
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
 UI - Skripsi (Membership)
Sudibyo Triatmodjo
Hukum kepegawaian mengenai kedudukan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil
Ghalia Indonesia, 1983
 Buku Teks
Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), 1908-1981
Kedudukan perempuan dalam Islam
Pustaka Panjimas, 1984
 Buku Teks