Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Naskah salinan ketikan ini terdiri dari dua teks, yaitu: Serat Adat Tatacaranipoe Tijang ing Kampoeng Kaboepaten Panoemping, Boemi, Baron Ageng, Baron Alt ing Baron Balekambang, Bawah Kamantren dhistrik ing Lawijan, Kadhistrikan ing Kitha Soerakarta (1-44) dan Serat Adat Tatacara Panganggenipoen Abdidalem Panewoe Mantri ing Kraton Dalem Soerakarta Sapangandhap, manawi Boten...
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
UR.4-G 93
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Catatan R.M. Suwandi yang rupanya disusun dalam rangka kerja sama dengan Dr. Th. Pigeaud di Surakarta, kemudian diserahkan kepada Pigeaud secara bertahap antara bulan Desember 1937 hingga Februari 1938. Catatan Suwandi tentang kehidupan dan tatacara kraton Surakarta maupun kaum bangsawan ini terdapat dalam lima buah naskah yang kini tersimpan di...
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
UK.14-W 57.03
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Naskah ini merupakan bendel kesepuluh dari 24 bendel Catatan Mundisura (FSUI/UR.49-73) perihal kebudayaan Jawa. Menerangkan tentang tatacara abdidalem kraton dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang berlaku di dalam Kraton Surakarta Hadiningrat, di antaranya: tatacara masuk istana, tatacara ketika berjalan-jalan di lingkungan kraton, serta tatacara ketika disuruh B.K.P.H. Kusumayuda untuk menyampaikan surat...
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
UR.58-W 32.10
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan [dan] Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,, 1981
791.53 IND s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Teks naskah ini berisi keterangan tatacara berpakaian bagi abdidalem kerajaan Surakarta, dan jenis-jenis kain yang harus dikenakan untuk kegiatan/suasana tertentu. Naskah yang dilengkapi dengan gambar pola batik ini, disusun dalam tembang macapat oleh Ki Ajar Panitra (nama samaran R.Ng. Mangunprawira) pada tahun 1933. Teks ini, yang rupanya sama dengan MSB/F.1,...
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
UK.3-B 52.01
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Teks ini berisi uraian tentang tatacara mengadu kerbau dengan macan, dan tatacara membunuh macan, yang diadakan di alun-alun R.Ng. Sasradipura (K.P.A. Jayanagara), papatih dalem di Surakarta. Teks dilengkapi dengan sejumlah gambar sebagai ilustrasi cerita. Naskah ini merupakan sebuah catatan yang disusun oleh R. Mandrasastra. Pigeaud menerima naskah ini pada tanggal...
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
UK.11-W 55.11
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Catatan R.M. Suwandi yang rupanya disusun dalam rangka kerja sama dengan Dr. Th. Pigeaud di Surakarta, kemudian diserahkan kepada Pigeaud secara bertahap antara bulan Januari s/d Mei 1938. R.M. Suwandi dikenal sebagai seorang penulis yang aktif menulis berbagai hal mengenai kebudayaan Jawa. Untuk daftar karyanya lihat deskripsi naskah FSUI/BA.40. Catatan...
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
UK.12-W 57.01
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Teks naskah ini berisi keterangan tentang adat-istiadat membuat kaul di kampung-kampung sekitar Kraton Surakarta. Isi naskah didahului dengan cerita sakitnya Rara Suparti, yang kemudian ganti nama Rara Suparmi sampai ia sembuh, selanjutnya ia mengadakan pagelaran wayang kulit bersamaan dengan pernikahan anaknya dan seterusnya, baru kemudian diceritakan tentang tatacara pakaulan dengan...
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
UR.30-NR 159
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Naskah ini merupakan alih aksara ketik dari FSUI/UR.30, yang dikerjakan oleh staf Panti Boedaja di Surakarta pada tahun 1931, sebanyak dua eksemplar (B 30a-b). Hanya naskah (a) yang dimikrofilm. Teks Berisi keterangan R.Ng. Mangunprawira (Ki Ajar Panitra) tentang tatacara membuat kaul. Lihat deskripsi naskah UR.30 tersebut untuk informasi lebih lanjut...
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
UR.31-B 30a
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Bagas Putra Riyadhana, author
ABSTRAK
Skripsi ini merupakan penelitian terhadap naskah Tatakrama Tembung Kadhaton (TTK). Naskah TTK merupakan naskah kuno koleksi Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia berkode NR 370. Naskah tersebut berbentuk prosa, beraksara Jawa dan mengandung teks aturan tata krama abdidalêm Keraton Surakarta Hadiningrat. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan bacaan yang mudah dipahami oleh pembaca masa...
2017
S69354
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>