Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tatang Sumarsono, author
Bandung: Geger Sunten, 1992
398.2 TAT p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hidayat Soesanto, author
Bandung: Geger Sunten, 1993
398.2 HID g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
M.A. Salmoen
Bandung: Ganaco, 1956
499.28 SAL k II (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Djajadiredja, R. K.
Buku-buku Batjaan Mimiti anu patali sareng "Tuduh Djalan", seueurna aja opat djilid. Ketjap-ketjap, nu dianggo bubuka pangadjaran, baris mitembejan ngawulangkeun aksara, nja kitu berendelanana, meh sami bae sareng dina "Aosan abdi?, mung aja hidji dua anu digentos, margi ku ketjap panggentosna tea katimbang langkung terang upami disarengan ku gambar. Saparantosna djadi batjaan,...
Djakarta: J. B. Wolters, [194-?]
K 499.223 2 DJA b II
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
R.Rg. Sastraatmadja, author
Djakarta: Groningen, [date of publication not identified]
899.231 SAS g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library