Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Oud, P.J.
Rotterdam: N.V.Uitgevers, [194
BLD 342.029 OUD h II
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Djajadiredja, R. K.
Buku-buku Batjaan Mimiti anu patali sareng "Tuduh Djalan", seueurna aja opat djilid. Ketjap-ketjap, nu dianggo bubuka pangadjaran, baris mitembejan ngawulangkeun aksara, nja kitu berendelanana, meh sami bae sareng dina "Aosan abdi?, mung aja hidji dua anu digentos, margi ku ketjap panggentosna tea katimbang langkung terang upami disarengan ku gambar. Saparantosna djadi batjaan,...
Djakarta: J. B. Wolters, [194-?]
K 499.223 2 DJA b II
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Dept. of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, 194
959.86 EAS
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 194
926.3 SAT (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library