Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 87009 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ajip Rosidi, 1938-, author
Bandung: Projek Penelitian Pantun, 1970
899.223 2 AJI t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ajip Rosidi, 1938-, author
Djakarta: Gunung Agung, 1978
899.223 2 AJI m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ajip Rosidi, 1938-, author
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
899.223 2 AJI t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ajip Rosidi, 1938-, author
Bandung: Projek Penelitian Pantun & Folklore Sunda, 1970
899.223 2 AJI t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ajip Rosidi, 1938-, author
Bandung: Projek Penelitian Pantun & Folklore Sunda, 1971
899.223 2 AJI t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ajip Rosidi, 1938-, author
Bandung: Projek Penelitian Pantun & Folklore Sunda, 1971
899.223 2 AJI t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
R.A. (Rahmatullah Ading) Affandie, author
Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1959
899.223 2 AFF t (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
R. Memed Sastrahadiprawira, author
Kurang leuwih genep bulan lilana Tanah Priangan aya dina kaweritan ; jalma-jalma nu naringgalkeun lemburna taya nu wanieun balik deui, sarieuneun ku katelengesanana urang Mataram. Lila-lila beja geus kautarakeun, yen Kangjeng Sultan Mataram geus ngaragragkeun timbalan, sakabeh para bupati Sunda anu lolos ti nagarana, bakal dihampura sarta balad Jawa bakal...
Djakarta: Balai Pustaka, 1958
K 889.220 3 MEM t
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
R. Memed Sastrahadiprawira, author
Kurang leuwih genep bulan lilana Tanah Priangan aya dina kaweritan ; jalma-jalma nu naringgalkeun lemburna taya nu wanieun balik deui, sarieuneun ku katelengesanana urang Mataram. Lila-lila beja geus kautarakeun, yen Kangjeng Sultan Mataram geus ngaragragkeun timbalan, sakabeh para bupati Sunda anu lolos ti nagarana, bakal dihampura sarta balad Jawa bakal...
Weltevreden: Bale Poestaka, 1928
K 889.220 3 MEM t
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
R. Memed Sastrahadiprawira, author
Geus leuwih tilu ratus taun lilana nepi ka ajeuna, sabagian Tanah Priangan tatar wetan, nu katelah Nagara Tengah, jadi pamungpungan ni nyiar sandang-pangan, panyeundeuhan .. ngumbara ngadon bubuara, lantaran mangsa harita nu jadi tunggal payungna eta nagri landung kandunganana, laer aisanana, jembar sagarana .....
Weltevreden: Bale Pustaka, 1928
K 889.220 3 MEM t
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>