Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5755 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Harbin: Heilong Jiang Renmin Chubanshe, 1998
R SIN 495.103 TON
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Shenyang : Liao Hui Chubanshe, 1999
SIN 895.1 ZHO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Shanghai : Shanghai Kexui Ji Shu Wen Xian Chubanshe, 2002
R SIN 306 SHA
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Huang, Hu, 1955-, author
Taibei shi: Fudan University Press, 2001
SIN 070.17 HUA z
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Huang, Xiuji, author
Guangshou: Zhongshan Daxue Chubansh, 1998
SIN 895.109 ZHO h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Huang, Xiuji, author
Guangzhou : Zhongshan Daxu Chubanshe, 1998
SIN 895.109 HUA z
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Chang Chun : ChubansheChang Chun, 2001
SIN 895.144 ZHO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gao, Xudong, 1960-, author
Summary: Ben shu dui wu si wen xue yu zhong guo wen xue chuan tong jin xing le yan jiu, bao gua : lun li de dao de de ge ming, cong wen hua ge ming dao wen xue ge ming, shen mei de yu yi shu de ge ming, zhong...
Shandong: Shandong Daxue Chubanshe, 2000
SIN 895.1 GAO w
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lin, Zhengqin, author
Hangzhou: Zhejiang Ren min Chu ban she, 2000
SIN 910.451 LIN z
Buku Teks  Universitas Indonesia Library