Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
cover
R. Memed Sastrahadiprawira, author
Kurang leuwih genep bulan lilana Tanah Priangan aya dina kaweritan ; jalma-jalma nu naringgalkeun lemburna taya nu wanieun balik deui, sarieuneun ku katelengesanana urang Mataram. Lila-lila beja geus kautarakeun, yen Kangjeng Sultan Mataram geus ngaragragkeun timbalan, sakabeh para bupati Sunda anu lolos ti nagarana, bakal dihampura sarta balad Jawa bakal...
Weltevreden: Bale Poestaka, 1928
K 889.220 3 MEM t
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Crijns, M.
Buku ini berisi tentang perlunya murid untuk didongengi. Ada beberpaa macam dongeng antara lain, dongeng dengan gambar, cerita apa saja yang bisa didongengkan...
Batavia: Bale Poestaka, 1941
K 371 CRI b
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
P. Nataprawira, author
Djakarta: Bale Poestaka, 1950
899.223 2 NAT l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 >>