Jenis Koleksi : UI - Pidato (615)

 Jenis Koleksi : UI - Pidato (615)

Wibowo Mangunwardoyo, author
PGB 0584
Depok: Universitas Indonesia, 2017
Anton Rahardjo, author
PGB 0583
Depok: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, 2017
Yati Afiyanti, author
PGB 0582
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2017
Murdani Abdullah, supervisor
PGB 0581
Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2017
Yoga Yuniadi, author
PGB 0580
Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2017
Ganjar Kiswanto, co-promotor
PGB 0579
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
Paramita Atmodiwirjo, author
PGB 0578
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
Sarworini Bagio Budiardjo, author
PGB 0577
Depok: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, 2017
Dewi Fatma Suniarti, author
PGB 0576
Depok: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, 2017
Jatna Supriatna, author
PGB 0575
Depok: Universitas Indonesia, 2017